ลงพื้นที่เพื่อตรวจเตือนและบังคับใช้กฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 18.00-21.00 น. นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุาย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวสุกาญดา โพธิ์แก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานสรรพาสามิตเขตพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี สถานีตำรวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี และเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ลงพื้นที่เพื่อตรวจเตือนและบังคับใช้กฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ พ.ร.บ.คุุมครองเด็ก พ.ศ.2546 ในสถานที่เพื่อการจำหน่ายหรือเสพสุรา ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลขุนทะเล จำนวน 5 แห่ง เทศบาลวัดประดู่ จำนวน 1 แห่ง และเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จำนวน 4 แห่ง พบว่า มีจำนวน 3 แห่ง ที่ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและอีก 7 แห่ง ได้มีการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือแสดงซึ่งเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อันเป็นการอวดอ้างสรรพคุณหรือชักจูงใจให้ผู้อื่นดื่มโดยตรงหรือโดยอ้อม ซึ่งชุดปฏิบัติการได้ว่ากล่าวตักเตือนให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ทั้งนี้ ไม่พบเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เข้ามาใช้บริการในสถานที่เพื่อการจำหน่ายหรือเสพสุรา


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]