ลงพื้นที่เพื่อสำรวจสถานการณ์ความเข้มแข็งของครอบครัว ประจำปี 2565

วันที่ 25 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวสุกาญดา โพธิ์แก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ลงพื้นที่เพื่อสำรวจสถานการณ์ความเข้มแข็งของครอบครัวประจำปี 2565 ในพื้นที่ ทต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม อบต.พ่วงพรมคร ทต.บ้านเสด็จ อ.เคียนซา อบต.ไทรโสภา อ.พระแสง อบต.คลองน้อย อ.ชัยบุรี ทต.บ้านเชี่ยวหลาน อ.บ้านตาชุน ทต.คลองชะอุ่น อ.พนม ทต.เวียงสระ อ.เวียงสระ ทต.พรุพี อ.บ้านนาสาร อบต.ทรัพย์ทวี อ.บ้านนาเดิม ทต.เก าะพะงัน อ.เกาะพะงัน กลุ่มตัวอย่างพื้นที่ละ 30 ครอบครัว รวมจำนวนทั้งสิ้น 330 ครอบครัว


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]