ลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนเปราะบาง

     วันที่ 1 สิงหาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและวิชาการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยผู้แทนคณะทำงานศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดสุราษฎร์ธานี (CSR Surat Thani Center) เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อนและตำบลบางมะเดื่อ ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ครัวเรือนเปราะบางในพื้นที่ตำบลท่าสะท้อน จำนวน 2 ครัวเรือน และในพื้นและที่ตำบลบางมะเดื่อ จำนวน 2 ครัวเรือน และร่วมพูดคุยกับภาคีที่ดำเนินการ ในการวางแผนพัฒนาครัวเรือนในระยะต่อไป

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]