ลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนเปราะบาง

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาววลาลักษณ์ ตั้นซ้าย นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ นายต่อศักดิ์ นาคแสงจันทร์ นักพัฒนาสังคม นางสาวนิภาพร จิตมัง นักพัฒนาสังคม และนางสาวจิรารัตน์ ทวดสง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลควนสุบรรณ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ตำบลควนสุบรรณ ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนเปราะบางในพื้นที่ตำบลควนสุบรรณ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 27 ครัวเรือน


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]