ลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนกลุ่มเปราะบาง

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้ นายต่อศักดิ์ นาคแสงจันทร์ นักพัฒนาสังคม นายธนวัฒน์ แสงอ่อน นักสังคมสงเคราะห์ นายนครินทร์ รจนา นิติกร ร่วมกับ นางวชิราภรณ์ ทองสุข อพม. ต.ท่าชี อ.บ้านนาสาร และ นางวรรธนา แซ่หลิ่ม อพม. เทศบาลตำบลบ้านนาเดิม วางแผนและลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนกลุ่มเปราะบาง พื้นที่ ต.ท่าชี อ.บ้านนาสาร จำนวน 10 ครัวเรือนและพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านนาเดิม จำนวน 2 ครัวเรือน เพื่อให้รับการช่วยเหลือตามระเบียบฯ ของกระทรวง พม.


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]