ลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนกลุ่มเปราะบาง ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.ดาวรุ่ง ทูลยอดพันธ์ นิติกร น.ส.ดารีนา วะจิดี เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ร่วมกับนางสาวปรีญาภรณ์ ชูมณี สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4 และนางถนอม ช่วยเกิด อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประชุมและวางแผนลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริง ให้คำแนะนำ เกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยจะนำข้อมูลเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาสังคมจังหวัดสุราษฎรัธานี พิจารณาให้ความช่วยเหลือในลำดับต่อไป ในพื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 17 ครัวเรือน


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]