ลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนเปราะบาง อำเภอท่าชนะ

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ สิบเอกสัจจะ อาวุธ นักพัฒนาสังคม นางสาวจันทรา เหล่ากูล นักพัฒนาสังคม (กองทุนผู้สูงอายุ) นางสาวเหมรัตน์ หงษ์ทอง นักสังคมสงเคราะห์ และนายดนัย วิจารา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมกับผู้นำชุมชน นางอุรัตน์ กาเตะ ส.อบต.ม.2 นายนพดล อินทร์สุวรรณ ส.อบต.ม.4 นางสาวจรรยา หนูเหมือน ผปค.ม.5 นายนิยม จุลเด็น ส.อบต.ม.6 นางจิรา ชายหมัด อพม.ม.9 นางรัตนา หวังน อสม.ม.9 ต.ประสงค์ อำเภอท่าชนะ เพื่อสอบข้อเท็จจริง ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยจะนำข้อมูลเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดสุร าษฎร์ธานี พิจารณาให้ความช่วยเหลือในลำดับต่อไป ในพื้นที่ตำบลประสงค์ (ม.2 ม.4 ม.5 ม.6 ม.9) อำเภอท่าชนะ จำนวน 29 ครัวเรือน


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]