ลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนแม่ที่ได้รับเงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด และครัวเรือนเปราะบาง ในพื้นที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 คณะทำงานศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เจ้าหน้าที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และ อพม.เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนแม่ที่ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดในพื้นที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จำนวน 2 ราย และครัวเรือนเปราะบาง จำนวน 1 ครัวเรือน พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ครัวเรือนดังกล่าว และเตรียมแผนการพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพโดยให้สมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมทักษะการขายของออนไลน์ เพื่อเพิ่มรายได้ให้ครัวเรือน ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]