ลงพื้นที่เยี่ยมติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ช่วยคนพิการ ครั้งที่ 1

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัสุราษฎร์ธานี โดย นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ว่าที่ ร.ต.หญิง ภัสสลักษณ์ สว่างแจ้ง สังคมสงเคราะห์ และ นางสาวกมลพรรณ ประเสริฐศิลป์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ช่วยคนพิการ พื้นที่อำเภอบ้านนาเดิม และอำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นการติดตามประเมินผลและส่งเสริมการดำเนินงานการให้บริการของผู้ช่วยคนพิการให้เป็นไปตามนวทางของกรมส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตลอดจนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อคนพิการที่รับบริการ ต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]