ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านกรณีร้องเรียน ผ่านระบบจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ (1111) และลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมเพื่อติดตามผลการเลี้ยงดูเด็ก

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางนุชรีย์ ด้วงสา ตำแหน่ง พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพด็ก และนางสาวจันทร์สุดา เทียมเมือง ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพุมเรียง และเจ้าหน้าที่องค์การบริทารส่วนตำบลทุ่งกง ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านกรณีร้องเรียน ผ่านระบบจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ (1111) ในพื้นที่อำเภอไชยา จำนวน 7 ราย โดยขอความช่วยเหลือให้จัดสรรที่อยู่อาศัย และในพื้นที่อำเภอกาญจนดิษฐ์ จำนวน 1 ราย โดยขอความช่วยเหลือให้จัดสรรค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในเบื้องต้น ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมเพื่อติดตามผลการเลี้ยงดูเด็ก ครั้งที่ 3 กรณีผู้ขอรับเด็กเป็มบุตรบุญธรรม ต้องทำการทดลองเลี้ยงดูเด็กก่อนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าหกเดือน นับแต่ผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมได้รับมอบเด็กเข้าอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดู เนื่องจากผู้ขอฯ ไม่ใด้เป็นญาติสายโลหิตกับเด็กตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ.2522 และไม่ได้เป็นบุคคลตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด ดามมาตรา 3 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2533 และข้อ 27 กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 พ.ศ.2545 ในพื้นที่อำเภอพุนพิน และอำเภอไชยา จำนวน 2 ครอบครัว และลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีครอบครัวยากจนในพื้นที่อำเภอไชยา จำนวน 1 ครอบครัว โดยขอความช่วยเหลือผ่านศูนย์ช่วยเหลือ สังคม 1300 ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการในเบื้องตัน และจะนำข้อมูลเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี พิจารณาให้ความช่วยเหลือในลำดับต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]