ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน อำเภอพระแสง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จักหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีดาวรุ่ง ทูลยอดพันธ์ นิติกร นางสาวสุคนธ์ทิพย์ เครือวัลย์ เจ้าหน้าที่ ศปก.สฎ. นางสาวเบญจมาศ เลิศไกร เจ้าหน้าที่ ศปคม.สฎ และนางสาวนิตธราวรรณ มาศทาย นักสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี หมู่ที่ 6,8 ตำบลไทรโสภา อำเภอพระแสง และหมู่ที่ 4 ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 13 ครัวเรือน ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ให้คำปรึกษานนะนำการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการในเบื้องต้น โดยจะนำข้อมูลเข้าที่ประชุม คณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี พิจารณาให้ความช่วยเหลือในลำดับต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]