ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน อำเภอคีรีรัฐนิคม อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีดาวรุ่ง ทูลยอดพันธ์ นิติกร นางสาวสุคนธ์ทิพย์ เครือวัลย์ เจ้าหน้าที่ ศปก.สฎ ร่วมกับเจ้าหน้าที่อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เยี่ยมบ้านบางรายครัวเรือน ในพื้นที่ตำบลท่าขนอน ตำบลย่านยาว อำเภอคีรีรัฐนิคม และตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ให้คำปรึกษาแนะนำการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการในเบื้องต้น โดยจะนำข้อมูลเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมรจังหวัดสุราษฎร์ธานี พิจารณาให้ความช่วยเหลือในลำดับต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]