ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน

วันที่ 12 สิงหาคม 2565 นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวจันทรา เหล่ากูล นักพัฒนาสังคม กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ร่วมกับผู้นำชุมชน นายศาสตร์ศิลป์ นาคพังกาญจน์ ผู้ช่วยฝ่ายปกครอง หมู่ที่ 2 ตำบลหัวเตย อำเภอพุนพิน เพื่อสอบข้อเท็จจริงให้คำแนะนำเกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยจะนำข้อมูลเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี พิจารณาให้การช่วยเหลือในลำดับต่อไป จำนวน 2 ครัวเรือน


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]