ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการกู้ยืมเงินกองทุนๆ เพื่อประกอบอาชีพ

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวนุสรา เวชวิมล นิติกร
ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการในพื้นที่
อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อสอบข้อเท็จจริงคนพิการที่ประสงค์อื่น
คำขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
(เงินกู้สามัญ) จำนวน 7 ราย


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]