ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการกู้ยืมเงินกองทุนฯ เพื่อประกอบอาชีพ

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวนุสรา เวชวิมล นิติกร ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อสอบข้อเท็จจริงคนพิการที่ยื่นคำขอกู้ยืมเงินประกอบอาชีพในพื้นที่ อำเภอดอนสัก จำนวน 1 ราย และอำเภอกาญจนดิษฐ์ จำนวน 4 ราย เพื่อเสนอให้คณะทำงานเพื่อพิจารณาวาระการประชุมอนุกรรมการเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด พิจารณาเห็นชอบและอนุมัติให้กู้ยืมตามลำดับ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]