ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครอบครัวคนพิการประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษกูร์ธานี โดยนายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้ นางประภาพรรณ เกตุแก้ว นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการปฏิบัติหน้ที่ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการ พร้อมด้วย นางสาวกมลพรรณ ประเสริฐศิลป์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนางสาวเกวลิน ชูช่วง นักสังคมสงเคราะห์ จ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีคนพิการป่วยติดเดียง และครอบครัวมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การคำรงชีพในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีจำนวน 1 ราย เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้มอบถุงยังชีพ พูดคุยให้กำลังใจ และให้คำปรึกษาแนะนำการเข้าถึงสิทธิของคนพิการ ค้านการส่งเสริมการมึงานทำของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]