ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครอบครัวเด็กประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวสุกาญดา โพธิ์แก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และนางสาวเหมรัตน์ หงษ์ทอง นักสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครอบครัวเด็กประสบปัญหาทางสังคมในเขตพื้นที่อำเภอพุนพิน จำนวน 1 ราย และลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงครอบครัวเด็กประสบปัญหาทางสังคมร่วมกับเทศบาลตำบลท่าทองใหม่และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จำนวน 1 ราย เพื่อวางแผนแนวทางให้ความช่วยเหลือตามภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]