ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครัวเรือนกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน

วันที่ 14 สิงหาคม 2565 นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวจันทรา เหล่ากูล นักพัฒนาสังคม กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ร่วมกับผู้นำชุมชน นายสหเอก ลวณะสกล ผู้ใหญ่บ้าน ม.2 นางสาวฉัตรสุดา ปล่องนิราส ผปค. ม.2 นางศิรินา รามรงค์ ผปค. ม.2 นายเฉลิมวุฒิ สุวรรณนิตย์ ผรส ม.2 นางจิระวรรณ นิจจันทร์พันธ์ศรี ผู้ใหญ่บ้าน ม.3 นางสาวเนติมา ปานเจริญ ผปค. ม.3 นายสุเซฐ์ มะลิวัลย์ นายศาสตร์ศิลป์ นาคพังกาญจน็ อพม (ผปด.) นางสาวอิสรีย์ สุวรรณอ่อน สตรีอำเภอพุนพิน เพื่อสอบข้อเท็จจริง ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการของกระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยจะนำข้อมูลเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี พิจารณาให้ความช่วยเหลือในลำดับต่อไป จำนวน 11 ครัวเรือน ในพื้นที่ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]