ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครัวเรือนกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนอำเภอพุนพิน

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวจันทรา เหล่ากูล นักพัฒนาสังคม ว่าที่ร้อยตรีดาวรุ่ง ทูลยอดพันธ์ นิติกร นางสาวเหมรัตน์ หงษ์ทอง นักสังคมสงเคราะห์ และนายดนัย วิจารา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขารัฐประาสนาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้นกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ร่วมกับ อำเภอพุนพิน นำโดย นายษมากร นวลไทย ปลัดอำเภอพุนพิน นายฉัตรชัย ฤทธิเพชร กำนันตำบลพุนฟิน นายสุชาติ กุมศิลปี ผู้ใหญ่บ้น ม.1 นายถนอม จันทรณะ ผช.ม. นายศุภชัย เจริญเจร ผรส. ม. นายอภิเชษฐ์ ศรีประดิษฐ์ สารวัดรกำนัน นางสมศรี ชัยเชื้อ ยปค. ม.2 นายปัณณวิชวิชญ์ สอนนอง ปด. ม.2 นายองอาจ พิมพ์โพธิ์ ปด. ม.2 สิบเกวิสุทธิ์ อินทรทอง ผปด. ม3 นายสหัส มั่งมิ ผปค. ม.3 นายภิรมย์ ชลรัตน์ ผรส. ม.3 นายศาสตร์ศิลป์ นาคพังกาญจน์ อพม. (ผปค) นางสาวอิสริย์ สุวรรณอ่อน สตรีอำเภอพุนพิน และ ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลพุนพิน เพื่อสอบข้อเท็จริง ให้คำนะนำเกี่วกับสิทธิแลสวัสดิกรของกระทรวงกรพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยจะนำข้อมูลเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดสุราษกูร์ธานี พิจารณาให้ความช่วยเหลือในลำดับต่อไป จำนวน 6 ครัวเรือน ในพื้นที่ตำบลพุนพิน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]