ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครัวเรือนเปราะบางในพื้นที่ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ ส.อ.สัจจะ อาวุธ นักพัฒนาสังคม นายดนัย วิจารา นักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองท่าข้าม อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ลงพื้นที่เพื่อสอบข้อเท็จจริงเยี่ยมบ้านกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน พื้นที่ชุมชนหมู่บ้านธารทิพย์ ชุมชนพุนพินพิทยาคม และชุมชนมุ่งพัฒนา รวมทั้งสิ้น 17 ราย โดยจะนำข้อมูลเข้าที่ประชุมพิจารณาช่วยเหลือตามลำดับต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]