ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครัวเรือนเปราะบาง ตำบลทุ่งเตา อำเภอบ้านนาสาร

วันที่ 8 มีนาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายต่อศักดิ์ นาคแสงจันทร์ นักพัฒนาสังคม ประชุมติดตามการเยี่ยมครัวเรือนเปราะบาง จำนวน 80 ครัวเรือน กลับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่ตำบลทุ่งเตา อำเภอบ้านนาสาร เพื่อจะทำสมุดพกครอบครัว ทั้งนี้ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครัวเรือนเปราะบาง ร่วมกับนางสาวอติตยา เพชรฤทธิ์ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตา และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้พื้นที่ตำบลทุ่งเตา อำเภอบ้านนาสาร จำนวน 10 ครัวเรือน


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]