ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่ขอรับงบประมาณโครงการปรับสภาพแวดล้อม และสิ่งอำนวยความสะดวกให้เหมาะสมและปลอดภัย

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ สิบเอกสัจจะ อาวุธ นักพัฒนาสังคม ลงพื้นที่ตำบลท่าทองใหม่ ร่วมกับ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าทองใหม่ เพื่อเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่ขอรับงบประมาณตามโครงการ “ปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย” ในพื้นที่ ม.2 ตำบลทำทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]