ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม (กรณีเร่งด่วน) และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 1 กันยายน 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวดวงฤดี พร้อมมูล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ และว่าที่ร้อยตรีวริทธิ์ บุญเกษม นักพัฒนาสังคม ดำเนินการลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน สอบข้อเท็จจริง ให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม (กรณีเร่งด่วน) และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (กลุ่มเปราะบาง) จำนวน 3 ครอบครัว พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่กลุ่มเปราะบางในพื้นที่ตำบลบางเดือน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดือน อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตำบลบางเดือน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]