ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2564

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางนภสร จินา นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และ นางสาวเหมรัตน์ หงษ์ทอง นักสังคมสงเคราะห่ ร่วมกับเทศบาลตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2564 จำนวน 1 ราย เพื่อติดตามประเมินและช่วยเหลือผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษ เพื่อ ป้องกันการกระทำความผิดซ้ำและสามารถดำเนินชีวิตร่วมกับคนในชุมชนได้อย่างปกติสุข เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ให้คำปรึกษา แนะนำข้อมูลการเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการของภาครัฐ และพิจารณาให้ความช่วยเหลือด้านเงินสงเคราะห์ตามการกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]