ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาสังคมอำเภอเวียงสระและอำเภอบ้านนาสาร

วันที่ 11-12 ตุลาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต. ดาวรุ่ง ทูลยอดพันธ์ นิติกร ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาสังคมอำเภอเวียงสระและอำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 5 ครอบครัว ได้พิจารณามอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น และพิจารณาให้ความช่วยเหลือเงินสงเคราะห์เป็นรายกรณี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]