ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม ร้องเรียนศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300

4 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางนุชรีย์ ด้วงสา พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด้ก และนายภูวดล มาตภาพ เจ้าหน้าที่กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และ อพม. ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม ร้องเรียนศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 ในพื้นที่อำเภอชัยบุรี อำเภอบ้านนาสาร อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี รวม 5 ราย


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]