ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ได้รับการอภัยโทษ และเยี่ยมบ้านผู้ขอรับการช่วยเหลือทางศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางนุชรีย์ ด้วงสา พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก และนางสาวเบญจมาศ เลิศไกร เจ้าหน้าที่ สปคม.สฎ ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและให้กำลังใจผู้ได้รับการอภัยโทษ และลดโทษปล่อยตัว พศ.2564 ที่ผ่านการอบรม โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง(กรมราชทัณฑ์) จำนวน 9 ราย และเยี่ยมบ้านผู้ขอรับการช่วยเหลือทางศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 จำนวน 1 ราย ณ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]