ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวักสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางนภสร จินา นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และนางสาวสุคนธ์ทิพย์ เครือวัลย์ นักพัฒนาสังคม ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในพื้นที่อำเภอพุนพิน และอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จำนวน 2 ครอบครัว ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และพิจารณาให้การช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์รายกรณีต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]