ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่ขอรับงบประมณโครงการปรับสภาพแวดล้อม และสิ่งอำนวยความสะดวกให้เหมาะสมและปลอดภัย

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 นายสุขาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ สิบเอกสัจจะ อาวุธ นักพัฒนาสังคม ลงพื้นที่ตำบลเคียนซา ร่วมกับรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนชา ผู้นำท้องถิ่น และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ตำบลเคียนซา เพื่อเยี่ยมบ้านผู้ สูงอายุที่ขอรับงบประมาณตามโครงการ”ปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย”ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในพื้นที่ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 6 หลัง


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]