ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษ และอภัยโทษลดโทษปล่อยตัว พ.ศ. 2564 ที่ผ่านการอบรม โคก หนอง นา แห่งน้ำใจ และความหวัง (กรมราชทัณฑ์)

วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวสุคนธ์ทิพย์ เครือวัลย์ นักพัฒนสังคม นางสาวนิตธราวรรณ มาศทาย นักสังคมสงเคราะห์ และนางสาวศศิวิไล ศรีวิไล นิติกร ร่วมกับ นายสายันห์ โต๊ะเส็น หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองดอนสัก ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมบ้านและให้กำลังใจผู้ได้รับการอภัยโทษและลดโทษปล่อยตัว พ.ศ. 2564 ที่ผ่านการอบรม โคก หนอง นา แห่งน้ำใจ และความหวัง (กรมราชทัณฑ์) ตามพระราชกฤษฎีกาอภัยโทษ 2564 จำนวน 1 ราย และเยี่ยมบ้านผู้ขอรับความช่วยเหลือทางศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 จำนวน 1 ราย ในพื้นที่ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนเบื้องต้น จำนวน 1 ราย สนับสนุนโดย CSR จังหวัดสุราษฎร์ธานี และได้ให้คำปรึกษาแนะนำการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการภาครัฐ รวมถึงพิจารณาให้ความช่วยเหลือด้านเงินสงเคราะห์ ซึ่งเป็นภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]