ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษ และอภัยโทษปล่อยตัว พ.ศ.2564 ที่ผ่านการอบรม โคก หนอง นา แห่งน้ำใจ และความหวัง (กรมราชทัณฑ์) และเยี่ยมบ้านผู้ขอรับความช่วยเหลือจากศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300

วันที่ 26-29 ตุลาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางเพชรมณี เนตรนิติสกุล นักพัฒนาสังคมชำนาญการ และนางสาวจันทรา เหล่ากูล เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ เทศบาลนครเกาะสมุย ผู้นำชุมชน อพม. ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและให้กำลังใจผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษละอภัยโทษปล่อยตัว พ.ศ. 2564 ที่ผ่านการอบรมโคก หนอง นา แห่งน้ำใจ และความหวัง (กรมราชทัณฑ์) ตามพระราชกฤษฎีกาอภัยโทษ พ.ศ. 2564 จำนวน 10 ราย และลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ขอรับความช่วยเหลือจากศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 จำนวน 2 ราย รวมจำนวน 12 ราย ในพื้นที่อำเภอเกาสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค นมผง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น จำนวน 2 ราย สนับสนุนโดย CSR จังหวัดสุราษฎร์ธานี พิจารณาให้เงินช่วยเหลือสงเคราะห์ครอบครัว จำนวน 2 ราย และให้คำปรึกษาแนะนำการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการภาครัฐ ที่เป็นภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]