ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคมร กรณีร้องศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300

4 พฤศจิกายน 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางนุชรีย์ ด้วงสา พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำท้องถิ่น ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคมร กรณีร้องศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพทยระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ไม่มีอาชีพ ครอบครัวมีรายได้น้อยไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในการครองชีพ พื้นที่ตำบลทุ่งกง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 2 ราย


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]