ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ

วันที่ 4พฤศจิกายน 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ สิบเอกสัจจะ อาวุธ นักพัฒนาสังคม ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พื้นที่ตำบลท่าชนะ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชนะ โดยพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุ ที่มีฐานะยากจนมีความยากลำบาก โดยผ่านการทำประชาคมหมู่บ้าน โดยจัดสรรงบประมาณในอัตราวงเงินและรายการค่าใช้จ่ายในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุหลังละไม่เกิน 22,500 บาท จำนวน 6 หลัง


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]