ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ตามโครงการปรับสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย และสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 นายสุขาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดให้ สิบเอกสัจจะ อาวุธ ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ตามโครงการปรับสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย และสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พื้นที่ตำบลปาหมาก อำเภอไชยาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก และผู้นำท้องที่หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 โดยพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ผู้สูงอายุ ที่มีฐานะยากจนมีความยากลำบาก โดยผ่านการทำประชาคมหมู่บ้าน โดยจัดสรรงบประมาณในอัตราวงเงินและรายการค่าใช้จ่ายในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุหลังละไม่เกิน 22,500 บาท จำนวน 7 หลัง และสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม แม่เสี้ยงเดี่ยว ที่ต้องดูแลสมาชิกในครอบครัว อีก 5 ราย ประกอบด้วยผู้สูงอายุ 93 ปี และเด็กเล็กอีก 3 คน


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]