ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีร้องศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 นายสุชาติ แสงพรมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวสุกาญดา โพธิ์แก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ และนางนุชรีย์ ด้วงสา พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีร้องศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 ในพื้นที่อำเภอวิภาวดี จำนวน 2 ราย อำเภอไชยาจำนวน2 ราย อำเภอท่าฉาง จำนวน 1 ราย และผู้ประสบปัญหาทางสังคมติดต่อขอความช่วยเหลือด้วยตนเองอำเภอเมืองฯ จำนวน 1 ราย รวม 6 ราย เนื่องจากครอบครัวประสบปัญหาค่าใช้จ่ายในการครองชีพ มีรายได้ไม่เพียงพอ ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาสังคมฯ จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามภารกิจและระเบียบต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]