ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางนุชรีย์ ด้วงสา พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก และนายอภิสิทธิ์ แท่นอ่อน นักศึกษาฝึกงาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 3 ราย ในพื้นที่อำเภอพระแสง จำนวน 2 ราย อำเภอชัยบุรี จำนวน 1 ราย ติดตามความเป็นอยู่ด้านที่อยู่อาศัย และครอบครัวประสบปัญหาคำใช้จ่ายในการครองชีพ ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาสังคมฯ จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามภารกิจและระเบียบต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]