ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่ขอรับงบประมาณโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกให้เหมาะสมและปลอดภัย

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้ สิบเอกสัจจะ อาวุธ ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ตามโครงการ ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย และสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พื้นที่ตำบลช้างซ้าย อำเกอกาญจนศิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนายวิชัย สุบรรณ์ นายกเทศมนตรี
ตำบลช้างซ้ำาย ได้มอบหมายให้นางสาววาสนา นุ่มนวล รองนายกเทศมนตรีดำบลช้างซ้าย ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านให้ความช่วยเหลือ ผู้สูงอายุ ที่มีฐานะยากจนมีความยากลำบาก ซึ่งผ่านการทำประชาคมหมู่บ้าน โดยจัดสรรงบประมาณในอัตราวงเงินและรายการคำใช้จ่ายในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาสัยให้แก่ผู้สูงอายุหลังละไม่เกิน 22,500 บาท จำนวน 1 หลัง และยื่นขอรับงบประมาณโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ หลังละไม่เกิน 500,000 บาท จำนวน 1 หลัง


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]