ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ยื่นคำขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ในพื้นที่อำเภอเมืองฯ และอำเภอดอนสัก

วันที่ 18 มกราคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวจันทร์สุดา เทียมเมือง ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ และนางสาวเหมรัตน์ หงษ์ทอง ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ยื่นคำขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม อำเภอเมืองๆ จำนวน 5 ครอบครัว เพื่อสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะทางครอบครัว สภาพความเป็นอยู่ รายได้ และบุคคลใกล้ชิด พร้อมทั้งทำรายงานการสอบสภาพครอบครัว (ตามแบบ บธ.7) และลงพื้นที่เยี่ยมบ้านตรวจสอบช้อเท็จจริงครอบครัวเด็กประสบปัญหาทางสังคม ในพื้นที่อำเภอเมืองฯ จำนวน 1 ครอบครัว และอำเภอดอนสัก จำนวน 1 ครอบครัว ในการเตรียมนำเสนอช้อเท็จจริงเพื่อให้คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดสุราษฎร์ธานีพิจารณาให้ความช่วยเหลือในลำดับต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]