ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ยื่นคำขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม และเยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวจันทร์สุดา เทียมเมือง ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ยื่นคำขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ในพื้นที่อำเภอพุนพิน จำนวน 5 ครอบครัว เพื่อสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะทางครอบครัว สภาพความเป็นอยู่ รายได้ และบุคคลใกล้ชิด เพื่อจัดทำรายงานการสอบสภาพครอบครัว (ตามแบบ บธ.7) และเยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงและช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีครอบครัวยากจน ในพื้นที่อำเภอพุนพิน จำนวน 1 ครอบครัว โดยขอความช่วยเหลือผ่านศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในลำดับต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]