ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ

วันที่ 22 เมษายน 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้สิบเอกสัจจะ อาวุธ นักพัฒนาสังคม ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2656 ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวผู้สูงอายุ จำนวน 5 รายได้แก่ 1. นางสุกัญญา ปลอดสุวรรณ ผู้สูงอายุอาศัยอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2. นายสงคราม แสงจันทร์ ผู้สูงอายุอาศัยอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 3. นายถาวร มณีเนียม ผู้สูงอายุอาศัยอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 4. นางอัมพร เรืองสี ผู้สูงอายุอาศัยอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]