ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ยื่นคำขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ในพื้นที่อำเภอเมืองฯ และเยี่ยมบ้านครอบครัวอุปถัมภ์ ในพื้นที่อำเภอกาญจนดิษฐ์

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวจันทร์สุดา เทียมเมือง ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ยื่นคำขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ในพื้นที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 ครอบครัวเพื่อสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะทางครอบครัว สภาพความเป็นอยู่ รายได้ และบุคคลใกล้ชิด เพื่อจัดทำรายงานการสอบ สภาพครอบครัว (ตามแบบ บธ.จ) ในลำดับต่อไป ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครอบครัวอุปถัมภ์ ในพื้นที่อำเภอเมืองฯ และอำเภอกาญจนดิษฐ์ จำนาน 5 ครอบครัว เพื่อติดตามผลการเลี้ยงดูเด็ก และเพื่อสรุปรายงานผลการดำเงินงานจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้กรมกิจการเด็กและเยาวชนทราบในลำดับต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]