ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม และครอบครัวอุปถัมภ์

วันที่ 24 พกุษภาคม 2565 นายสุขาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวจันทร์สุดา เทียมเมือง ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ยื่นคำขอ รับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ในพื้นที่อำเภอคีรีรัฐนิคม และอำเภอพนม จำนวน 2 ครอบครัว เพื่อสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะทางครอบ ครัว สภาพความเป็นอยู่ รายได้ และบุคคลใกล้ชิด เพื่อจัดทำรายงานการสอบสภาพครอบครัว (ตามแบบ บธ.7) ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ขอรับเด็กเป็นบุญบุญธรรม ในพื้นที่อำเภอ พนม จำนวน 1 ครอบครัว เพื่อติดตามผลการเลี้ยงดูเด็ก ครั้งที่ 2 กรณีผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ต้องทำการทดลองเลี้ยงดูเด็กก่อนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าหกเดือน นับแต่ผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมได้รับ มอบเด็กเข้าอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดู เนื่องจากผู้ขอฯ ไม่ได้เป็นญาติสายโลหิตกับเด็ก ดามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ.2549 และไม่ได้เป็นบุคคลตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด ตามมาตรา 3 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการรับเด็กเป็บบุตรบุญธรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2533 และข้อ 27กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 พ.ศ.2549 ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครอบครัวอุปถัมภ์ ในพื้นที่อำเภอเมืองฯ อำเภอพนม และอำเภอคีรีรัฐนิคม ร่ามกับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม จำนวน 4 ครอบครัว เพื่อติดตามผลการเลี้ยงดูเด็ก และเพื่อสรุปรายงานผลการดำเนินงานจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้กรมกิจการเด็กและเยาวชน ทราบในลำดับต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]