ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม และผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางนุชรีย์ ด้วงสา พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก นางสาวจันทร์สุดา เทียมเมือง ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ และนางสาวเหมรัตน์ หงษ์ทอง ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ยื่นคำขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ในพื้นที่อำเภอบ้านนาสาร และอำเภอพระแสง จำนวน 2 ครอบครัว เพื่อสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะทางครอบครัว สภาพความเป็นอยู่ รายได้ และบุคคลใกล้ชิด เพื่อจัดทำรายงานการสอบสภาพครอบครัว(ตามแบบ บธ.7) ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครอบครัวอุปถัมภ์ ในพื้นที่อำเภอบ้านนาสารและอำเภอพระแสง จำนวน 4 ครอบครัว เพื่อติดตามผลการเลี้ยงดูเด็กและเพื่อสรุปรายงานผลการดำเนินงานจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้กรมกิจการเด็กและเยาวชนทราบในลำดับต่อไป ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงและช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีครอบครัวยากจน ในพื้นที่อำเภอบ้านนาสารในอำเภอบ้านนาเดิม จำนวน 3 ครอบครัว โดยขอความช่วยเหลือผ่านศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการในเบื้องต้น และจะนำข้อมูลเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี พิจารณาให้ความช่วยเหลือในลำดับต่อไป และลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงครอบครัวเด็กประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่อำเภอเวียงสระ จำนวน 1 ครอบครัว ในการเตรียมนำเสนอข้อเท็จจริงเพื่อให้คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดสุราษฎร์ธานี พิจารณาให้ความช่วยเหลือในลำดับต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]