ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม และผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวจันทร์สุดา เทียมเมือง นักสังคมสงเคราะห์ และนางสาวเหมรัตน์ หงส์ทอง นักสังคมสงเคราะห์ กรมการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม เพื่อติดตามผลการเลี้ยงดู ครั้งที่ 2 กรณีผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมต้องทำการทดลองเลี้ยงดูเด็กก่อนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าหกเดือน นับแต่ผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมได้รับมอบเด็กเข้าอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดู เนื่องจากผู้ขอฯ ไม่ได้เป็นญาติสายโลหิตกับเด็ก ตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ.2522 และไม่ได้เป็นบุคคลตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด ตามมาตรา 3 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2533 และข้อ 27 กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 พ.ศ.2549 ในพื้นที่อำเภอพุนพิน จำนวน 1 ครอบครัว ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครอบครัวอุปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ให้กรมกิจการเด็กและเยาวชนทราบในลำดับต่อไป ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงและช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีครอบครัวยากจนในพื้นที่อำเภอพุนพิน จำนวน 1 ครอบครัว โดยขอความช่วยเหลือผ่านศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการในเบื้องต้น และจะนำข้อมูลเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี พิจารณาให้ความช่วยเหลือในลำดับต่อไป และลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงครอบครัวเด็กประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่อำเภอพุนพิน และอำเภอไชยา จำนวน 2 ครอบครัว ในการเตรียมนำเสนอข้อเท็จจริงเพื่อให้คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดสุราษฎร์ธานีพิจารณาให้ความช่วยเหลือในลำดับต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]