ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคมครัวเรือนเปราะบาง

วันที่ 25 – 27 มิถุนายน 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางนุชรีย์ ด้วงสา ตำแหน่ง พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เครือข่ายกลุ่มสตรี อสม. และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(อพม.) ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคมครัวเรือนเปราะบาง ในพื้นที่อำเภอเวียงสระ จำนวน 42 ราย
ดังนี้
วันที่ 25 มิถุนายน 2565 พื้นที่ตำบลเขานิพันธ์ จำนวน 8 ราย
วันที่ 26 มิถุนายน 2565 พื้นที่ตำบลเวียงสระ จำนวน 7 ราย ตำบลทุ่งหลวง จำนวน 9 ราย
วันที่ 27 มิถุนายน 2565 พื้นที่ตำบลบ้านส้อง จำนวน 9 ราย ตำบลคลองฉนวน จำนวน 9 ราย ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาสังคมฯ จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามภารกิจและระเบียบต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]