ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 9 สิงหาดม 2565 นางสุกาญดา โพธิ์แก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวจันทร์สุดา เทียมเมือง ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ และนางสาวเบญจมาศ เลิศไกร เจ้าหน้าที่ ศปคม.สฎ. กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมกับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำบลไทรขึง ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครอบครัวยากจน (กลุ่มเปราะบาง) จำนวน 8 ครอบครัวในพื้นที่ตำบลไทรขึง อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ให้คำปรึกษาแนะนำการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการภากรัฐ และพิจารณาให้ความช่วยเหลือด้านเงินสงเคราะห์ จำนาน 8 ครอบครัว โดยนำข้อมูลเข้าที่ประชุมคณะกรมการพิจารณาโห้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดสุราษฎรธานี พิจารณาให้กวามช่วยเหลือ ลำดับต่อไป และเยี่ยมบ้นผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีครอบครัวยากจน ซึ่งขอความช่วยเหลือผ่านศูนย์ช่วยเหลือ สังคม 1300 จำนวน 2 ครอบครัว ในพื้นที่อำเภอบ้านนาสาร โดยลงเยี่ยมบ้านร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องพื้นที่เทศบาเเมืองนาสาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางอุง และโรงเรียนบ้านควนใหม่ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการในเบื้องต้น และจะนำข้อมูลเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดสุราษฎรธานี พิจารณาให้ความช่วยเหลือ ลำดับต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]