ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคมครัวเรือนเปราะบาง

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 นางสาวสุกาญดา โพธิ์แก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางนุชรีย์ ด้วงสา ตำแหน่ง พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองนาสาร ประธานชุมชน ผู้นำชุมชน อสม. และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคมครัวเรือนเปราะบาง ในพื้นที่เทศบาลเมืองนาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 13 ราย ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาสังคมฯ จะพิจารณาให้ความ ช่วยเหลือตามภารกิจและระเบียบต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]