ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีครอบครัวยากจน

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวจันทร์สุดา เทียมเมือง ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมกับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำบลประสงค์ ลงพื้นที่ติดตามบิดาของเด็กเพื่อลงนามใบหนังสือแสดงการมับชอบของบิดาโดยพฤตินัยในพื้นที่อำเภอท่าชนะ จำนวน 1 ราย เพื่อใช้เป็นหลัก ฐานประกอบการขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมในต่อไป และลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีครอบครัวยากจน จำนวน 8 ครอบครัว ในพื้นที่อำเภอท่าชนะ ซึ่งเจ้าหน้ที่ใด้ให้ดำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับ สิทธิและสวัสดิการในเบื้องต้น โลยจะนำข้อมูลเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี พิจารณาให้ความช่วยเหลือ ลำดับต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]