ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคมครัวเรือนเปราะบาง

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวดวงฤดี พร้อมมูล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ นางสาวญาณิกา ยอดไสว นักวิชาการเงินและบัญชีและนางสาวธารารัตน์ ชูรักษ์ นักศึกษาสหกิจมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ร่วมกับรองนายกอบต. ผู้นำชุมชน อสม. และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคมครัวเรือนเปราะบาง ในพื้นที่ตำบลลีเล็ด บางใบไม้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมจำนวน12 รายทั้งนี้สำนักงานพัฒนาสังคมฯจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามภารกิจและระเบียบฯต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]