ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคมครัวเรือนเปราะบาง

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 นายสุซาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางนุชรีย์ ด้วงสา ตำแหน่ง พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเวียงสระ ผู้นำชุมชน อสม. อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(อพม.) อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และผู้นำชุมซน อสม. อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ตำบลควนสุบรรณ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคมครัวเรือนเปราะบาง ในพื้นที่ 2 ตำบล รวมจำนวน 24 ราย ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาสังคมฯ จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามภารกิจและระเบียบต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]